Adatvédelem - Jogi nyilatkozat

Az Üveg-Ásvány Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://www.uveg-asvany.hu
weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra
látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A
Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveirıl és gyakorlatáról, valamint az
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetıségeirıl.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.

1. Értelmezı rendelkezések

A jelen szabályzat alkalmazásában:

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megırzi e minıségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetı azonosíthatónak, ha ıt -
közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetıleg egy vagy több, fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı
tényezı alapján azonosítani lehet;
• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı -
kezeléséhez;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• Adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
mővelet vagy a mőveletek összessége, így például győjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta,
íriszkép) rögzítése is;
• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetıvé teszik;
• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetıvé teszik; 
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra
hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének,
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy
meghatározott idıre történı lehetetlenné tétele;
• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és
eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely az Adatkezelı megbízásából - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történı megbízást is - személyes adatok
feldolgozását végzi;
• adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezı szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
Adatkezelıvel vagy az adatfeldolgozóval;
• különleges adat:
- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyızıdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó
adat, valamint a bőnügyi személyes adat.

2. Az adatkezelés célja, idıtartama

Az Adatkezelı személyes adatnak minısülı adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával
kezel. Az Adatkezelı adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései - így különösen az
adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul
érvényesüljenek. Az Adatkezelı a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül
megkötött szerzıdések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülı adatokat a jelen
szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerzıdések fennállásának
idıtartama alatt kezeli. 

3. Az adatkezelés jogalapja

1. a Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint,
törvény alapján kerülhet sor.
2. a Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a
kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
3. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselıjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
4. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

4. Az Adatkezelı adatai

Név: Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-694220
Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi u. 25.
Adószám: 10347672-2-43
Képviselı: Paksi Zoltán vezérigazgató
Telefonszám: 0(03)6-22/578-460
E-mail: ua@uveg-asvany.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma

5. Regisztráció, az adatkezelés célja, kezelt adatok köre

• 5.1. A www.uveg-asvany.hu honlapon igénybe vehetı szolgáltatások elızetese
regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül a honlap megtekinthetı, a honlapon
keresztül elérhetı szolgáltatások igénybevételére azonban nincs mód. A
regisztrációhoz a következı adatok megadása szükséges:
- keresztnév, vezetéknév, cégnév
- szállítási cím
- telefonszám
- e-mail cím
- számlázási cím (amennyiben a szállítási címtıl eltérı)

• 5.2. A fenti adatok az adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak
minısülnek. Az Adatkezelı különleges adatokat nem kezel.

• 5.3. A honlapon történı regisztrációval, a regisztráció megtörténtéhez szükséges
adatok rendelkezésre bocsátásával - melynek módja a honlapon található
regisztrációs őrlap kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes
adatait az Adatkezelı a honlapon keresztül igénybe vehetı szolgáltatások nyújtása
érdekében elektronikus úton létrejövı szerzıdések megkötése és teljesítése céljából
a szerzıdés, illetve a szerzıdésbıl eredı követelések fennállásának idıtartama alatt
kezelje.

• 5.4. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat a következı személyek
részére továbbítani:
- futárcég 
- IT (informatikai) üzemeltetı cég
- bank, online fizetés lebonyolítása esetén (egyenlıre ez nem áll
rendelkezésre).

• 5.5. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok
biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, ırzése
során.

6. Az érintett jogai, a jogérvényesítés menete:

• 6.1. A tájékoztatás joga: Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelıtıl személyes
adatainak kezelésérıl, személyes adatai helyesbítését kérheti, továbbá kezelt
adatainak törlését kérheti. Az érintett kérelmére az Adatkezelı tájékoztatást ad az
általa kezelt, illetıleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról idıtartamáról, az adatfeldolgozó nevérıl, címérıl
(székhelyérıl) és az adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelı köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthetı formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes,
ha a tájékoztatást kérı a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az Adatkezelıhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett
tájékoztatását az Adatkezelı csak akkor tagadhatja meg, ha azt az adatvédelmi
törvény lehetıvé teszi. Az Adatkezelı köteles az érintettel a felvilágosítás
megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekrıl az Adatkezelı az
adatvédelmi biztost évente értesíti.

• 6.2. Az adatok helyesbítése, törlése: A valóságnak meg nem felelı személyes
adatot az Adatkezelı helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell, ha:
- kezelése jogellenes
- az érintett - törvényben meghatározott módon - kéri
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerően nem korrigálható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
- az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt
- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésrıl és a törlésrıl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellızhetı, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
sérti.

• 6.3. Tiltakozási jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelı vagy az
adatátvevı jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetıvé teszi
Az Adatkezelı - az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idın belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményérıl a kérelmezıt írásban tájékoztatni. Amennyiben
a tiltakozás indokolt, az Adatkezelı köteles az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetıleg az annak alapján tett intézkedésekrıl értesíteni mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az
érintett az Adatkezelı döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétıl számított
30 napon belül bírósághoz fordulhat.

• 6.4. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett jogainak megsértése esetén az
Adatkezelı ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre
az Adatkezelı székhelye szerinti bíróság az illetékes. Ha a bíróság a kérelemnek
helyt ad, az Adatkezelıt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási
jogának figyelembevételére, kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett
e törvényben védett jogai megkövetelik.
Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz is
fordulhat (http://www.naih.hu).

• 6.5. Kártérítés: Az Adatkezelı az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a
technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt
köteles megtéríteni.

7. Elektronikus hirdetések

Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelı elektronikus
hirdetést – hírlevelet - küldjön. Amennyiben az érintett a továbbiakban nem kíván az
Adatkezelıtıl elektronikus hirdetést kapni, erre irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az
Adatkezelınek, aki a kérés beérkezésétıl számított 3 munkanapon belül eleget tesz az
érintett kérésének.

8. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók elızetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követıen
Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.
Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során más mint az 5.4. pontban meghatározott
harmadik félnek adta meg az adatait vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt
okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A
Szolgáltató ilyen esetben minden tıle telhetı segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértı személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2013. július 31.